Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Consejo Regulador „Torta del Casar“/EUIPO – Consejo Regulador „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(vec T-828/16)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie QUESO Y TORTA DE LA SERENA – Ochrana označenia pôvodu „Torta del Casar“ – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 2 ods. 2, článok 3 ods. 1 a článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006 – Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2001)“)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“ (Casar de Cáceres, Španielsko) (v zastúpení: A. Pomares Caballero a M. Pomares Caballero, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Španielsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 26. septembra 2016 (vec R 2573/2014-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“ a Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 26. septembra 2016 (vec R 2573/2014-4) sa zrušuje.

2.    EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Consejo Regulador de la Denominación de Origen „Torta del Casar“.

____________

1 Ú. v. EÚ C 22, 23.1.2017.