Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 17. novembra 2017 – Eurobolt BV

(vec C-644/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Eurobolt BV

Ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálne otázky

a)    Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ vykladať v tom zmysle, že žalobca môže spochybniť zákonnosť rozhodnutia inštitúcie Únie, ktoré má byť vykonané vnútroštátnymi orgánmi, s odkazom na porušenie podstatných formálnych náležitostí, porušenie Zmlúv alebo určitých právnych noriem, ktoré sú uplatniteľné pri ich vykonaní, alebo z dôvodu zneužitia voľnej úvahy?

b)    Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ vykladať v tom zmysle, že inštitúcie Únie, ktoré sa podieľali na prijatí rozhodnutia, ktorého platnosť bola napadnutá pred vnútroštátnym súdom, sú povinné tomuto súdu na jeho žiadosť poskytnúť všetky dostupné informácie, ktoré zohľadnili alebo mali zohľadniť pri prijatí daného rozhodnutia?

c)    Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že právo na účinný prostriedok nápravy zahŕňa aj to, že súd komplexne preskúma, či sú splnené podmienky uplatnenia článku 13 nariadenia (ES) č. 1225/20091 ? Vedie článok 47 Charty najmä k tomu, že súd má právomoc v plnom rozsahu posúdiť, či bol skutkový stav zistený úplne a či primerane odôvodňuje príslušné právne následky? Vedie článok 47 Charty aj k tomu, že súd má právomoc v plnom rozsahu posúdiť, či skutočnosť, ktorá údajne nebola zohľadnená pri prijatí rozhodnutia, ale ktorá by pravdepodobne ovplyvnila právne následky spojené so zisteným skutkovým stavom, mala byť zohľadnená?

2.    a)    Má sa pojem „príslušné informácie“ v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj stanovisko nezávislého dovozcu tovaru, ktorý je predmetom prešetrovania v zmysle tohto ustanovenia, usadeného v Európskej únii, týkajúce sa zistení Komisie, ak Komisia informovala tohto dovozcu o prešetrovaní, ten Komisii poskytol požadované informácie a k zisteniam Komisie zaujal stanovisko hneď, ako mu na to bola poskytnutá príležitosť?

b)    V prípade kladnej odpovede na otázku 2.a): Môže sa tento dovozca odvolávať na porušenie článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009, ak jeho stanovisko nebolo predložené poradnému výboru uvedenému v tomto ustanovení najmenej desať pracovných dní pred zasadnutím tohto výboru?

c)    V prípade kladnej odpovede na otázku 2. b): Má porušenie článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 za následok, že toto rozhodnutie je protiprávne a nemožno ho uplatniť?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51).