Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 20 november 2017 – Skatteverket / Srf konsulterna AB

(Mål C-647/17)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Skatteverket

Svarande: Srf konsulterna AB

Tolkningsfråga

Ska begreppet tillträde till evenemang i artikel 53 i mervärdesskattedirektivet1 tolkas så att det omfattar en tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning som enbart tillhandahålls beskattningsbara personer och som förutsätter att registrering och betalning sker i förväg?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT 2006, L 347, s. 1)