Language of document :

A Tribunale di Brindisi (Olaszország) által 2017. november 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gianluca Moro elleni büntetőeljárás

(C-646/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Brindisi

Az alap-büntetőeljárás terheltje

Gianluca Moro

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2012/13/EU irányelv1 2. cikkének (1) bekezdését, 3. cikke (1) bekezdésének c) pontját, 6. cikkének (1), (2) és (3) bekezdéseit, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 48. cikkét, hogy ezekkel ellentétesek valamely tagállam azon büntetőeljárási rendelkezései, amelyek alapján a vádban bekövetkező változást követően minőségileg és mennyiségileg attól függően eltérőek a védelemhez való joggal összefüggő biztosítékok, hogy a szóban forgó változás a vád ténybeli elemeire vagy pedig jogi minősítésére vonatkozik, és a vádlottnak kizárólag az első esetben van lehetősége kezdeményezni az indítványra történő büntetéskiszabást mint kedvezményekkel járó, alternatív eljárást (az ún. vádalkut)?

____________

1 A büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 142., 1. o.).