Language of document :

2017 m. lapkričio 17 d. Tribunale di Brindisi (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Gianluca Moro

(Byla C-646/17)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Brindisi

Šalis pagrindinėje byloje

Gianluca Moro

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2012/13/ES1 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalies c punktas, 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiamos valstybės narės baudžiamojo proceso teisės nuostatos, kuriomis remiantis procesinių garantijų gynybos teisėms užtikrinti apimtis ir pobūdis skiriasi atsižvelgiant į tai, ar keičiami tik faktiniai kaltinimų aspektai ar juose nurodytų veikų teisinis kvalifikavimas, būtent tik pirmuoju atveju suteikiant kaltinamajam galimybę prašyti taikyti alternatyvią švelnesnę bausmę (t. y. galimybę pasinaudoti vadinamuoju bausmės taikymo šalių prašymu institutu)?

____________

1 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese (OL L 142, 2012; p. 1).