Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 28. listopadu 2017 – Tratave–Tratamento de Águas Residuais do Ave SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-672/17)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Odpůrce: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

Brání zásada neutrality a článek 90 směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006, aby vnitrostátní právní úprava, jako je právní úprava obsažení v čl. 78 odst. 11 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákona o dani z přidané hodnoty), byla vykládána v tom smyslu, že neumožňuje opravu daně v případě nezaplacení, pokud není pro účely opravy dříve provedeného odpočtu oznámeno zrušení daně pořizovateli zboží či služby, tedy osobě povinné k dani?

Brání, v případě kladné odpovědi na první otázku, zásada neutrality a článek 90 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, aby vnitrostátní právní úprava, jako je právní úprava obsažení v čl. 78 odst. 11 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákona o dani z přidané hodnoty), byla vykládána v tom smyslu, že neumožňuje opravu daně v případě nezaplacení, pokud oznámení o zrušení daně pořizovateli zboží či služby, tedy osobě povinné k dani, není provedeno ve lhůtě stanovené pro odpočet daně podle čl. 98 odst. 2 téhož zákona?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. prosince 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).