Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 28. november 2017 – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA mod Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sag C-672/17)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Sagsøgt: Autoridade Tributária e Aduaneira

Præjudicielle spørgsmål

Er princippet om afgiftsneutralitet og artikel 90 i direktiv 2006/112/EF 1 af 28. november 2006 til hinder for en national lovgivning, som den i artikel 78, stk. 11, i Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (lov om merværdiafgift) omhandlede, som fortolkes således, at den er til hinder for afgiftsregulering i tilfælde af manglende betaling, inden erhververen af varen eller tjenesteydelsen – den afgiftspligtige person – underrettes om ophævelsen af afgiften med henblik på berigtigelse af det oprindelig foretagne fradrag?

Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, er princippet om afgiftsneutralitet og artikel 90 i direktiv 2006/112/EF da til hinder for en national lovgivning, som den i artikel 78, stk. 11, i Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (lov om merværdiafgift) omhandlede, som fortolkes således, at den er til hinder for afgiftsregulering i tilfælde af manglende betaling, hvis erhververen af varen eller tjenesteydelsen – den afgiftspligtige person – ikke underrettes om ophævelsen af afgiften inden for fristen for at fradrage afgiften i henhold til nævnte lovs artikel 98, stk. 2?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).