Language of document :

Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 24 ноември 2017 г. — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Дело C-659/17)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Ответник: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Преюдициални въпроси

Приложимо ли е Решение 2000/128/ЕО1 на Европейската комисия от 11 май 1999 г. и по отношение на работодатели, осъществяващи дейност в сектора на местния обществен транспорт в „неконкурентен“ по същество режим поради изключителността на предоставяната услуга, които са се ползвали от освобождавания от осигурителни вноски на основание сключване на договори за обучение и работа, считано от влизането в сила на Закон № 407 от 1990 г., в разглеждания случай в периода май 1997—май 2001 г.?

____________

1 Решение на Комисията от 11 май 1999 година относно помощите, отпуснати от Италия за насърчаване на заетостта [нотифицирано под номер C(1999) 1364] (ОВ L 42, стр. 1).