Language of document :

Преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça (Португалия), постъпило на 6 декември 2017 г. — Cofemel – Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV

(Дело C-683/17)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal de Justiça

Страни в главното производство

Жалбоподател: Cofemel – Sociedade de Vestuário SA

Ответник: G-Star Raw CV.

Преюдициални въпроси

Допуска ли тълкуването на член 2, буква a) от Директива 2001/29/ЕО1 , направено от СЕС, национално законодателство — в разглеждания случай разпоредбата на член 2, параграф 1, буква i) от Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos [Кодекс на авторските права и сродните права] (CDADC) — която предоставя закрила на авторското право на произведенията на приложните изкуства, индустриалните дизайни и модели или дизайнерските произведения, които, надхвърляйки полезната цел, за която служат, пораждат собствен визуален ефект, който е забележителен от естетическа гледна точка, като оригиналността е основният критерий за предоставяне на закрила на авторските права?

Допуска ли тълкуването на член 2, буква a) от Директива 2001/29/ЕО, направено от СЕС, национално законодателство — в разглеждания случай разпоредбата на член 2, параграф 1, буква i) от CDADC, която предоставя закрила на авторското право на произведенията на приложните изкуства, индустриалните дизайни и модели или дизайнерските произведения, ако в светлината на особено взискателна преценка относно художествения им характер и предвид преобладаващите тенденции в културните и институционални среди заслужават да бъдат квалифицирани като „художествено творение“ или „произведение на изкуството“?

____________

1 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 2001 г., стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).