Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 6. decembra 2017 – Cofemel – Sociedade de Vestuário S.A./G-Star Raw CV

(vec C-683/17)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal de Justiça

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Cofemel – Sociedade de Vestuário S.A.

Odporkyňa: G-Star Raw CV

Prejudiciálne otázky

Odporuje výkladu článku 2 písm. a) smernice 2001/29/ES1 , uskutočnenému Súdnym dvorom Európskej únie, vnútroštátna právna úprava – v prejednávanej veci čl[ánok] 2 ods. 1 bod i) Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (kódex autorských práv a s nimi súvisiacich práv) (CDADC) – ktorá ochranu autorských práv priznáva dielam úžitkového umenia, priemyselným dizajnom a vzorom alebo dielam dizajnu, ktoré nad rámec sledovaného úžitkového cieľa vytvárajú vizuálny efekt, ktorý má z estetického hľadiska vlastný charakter a rozlišovaciu spôsobilosť, pričom jeho originalita je základné kritérium, ktorým sa riadi priznanie ochrany v oblasti autorských práv?

Odporuje výkladu článku 2 písm. a) smernice 2001/29/ES, uskutočnenému Súdnym dvorom Európskej únie, vnútroštátna právna úprava – v prejednávanej veci čl[ánok] 2 ods. 1 bod i) CDADC – ktorá ochranu autorských práv priznáva dielam úžitkového umenia, priemyselným dizajnom a vzorom alebo dielam dizajnu, ak si vzhľadom na mimoriadne náročné posúdenie, pokiaľ ide o ich umeleckú hodnotu, a vzhľadom na názory prevládajúce v kultúrnych a inštitucionálnych kruhoch, zaslúžia označenie „umelecká tvorba“ alebo „umelecké dielo“?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).