Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio de Stato (Italien) den 30. november 2017 – Ministero della Salute mod Hannes Preindl

(Sag C-675/17)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio de Stato

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ministero della Salute

Sagsøgt: Hannes Preindl

Præjudicielle spørgsmål

Indebærer direktivets [2005/36/EF] 1 artikel 21, 22 og 24, at en medlemsstat, hvor der består en pligt til at følge en uddannelse på fuld tid, og hvor der som følge heraf gælder et forbud mod, at personer kan være optaget på to videregående uddannelser samtidigt, automatisk skal anerkende uddannelsesbeviser, som i oprindelsesmedlemsstaten derimod er opnået samtidigt eller i løbet af perioder, som delvist overlapper hinanden?

Såfremt spørgsmålet besvares bekræftende, kan direktivets artikel 22, litra a), og artikel 21 da fortolkes således, at myndigheden i den medlemsstat, hvor der ansøges om anerkendelse, alligevel har lov til at efterprøve betingelsen om, at denne uddannelse med hensyn til den samlede varighed, niveauet og kvaliteten svarer til heltidsuddannelsen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.9.2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255, s. 22).