Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 24. november 2017 – Hussein Mohamad Hussein

(Sag C-657/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant: Hussein Mohamad Hussein

Sagsøgt myndighed ved Verwaltungsgericht: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (direktoratet for udlændinge og asyl)

Præjudicielle spørgsmål

Fører manglende overholdelse af fristen i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1560/2003 1 (gennemførelsesforordningen) for genvurdering (remonstration) i tilfælde af afslag inden for fristen på en anmodning om overtagelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i forordning 604/2013 (Dublin III-forordningen) 2 fra den anmodede medlemsstat til, at ansvaret overgår til den anmodende medlemsstat, når den anmodende medlemsstat først og inden for fristen har rettet en anmodning om overtagelse som omhandlet i Dublin III-forordningens artikel 21, stk. 1, første led, og det på grundlag af (efterfølgende) undersøgelser står fast, at den anmodede medlemsstat er den ansvarlige medlemsstat i henhold til kriterierne i Dublin III-forordningens kapitel III?

Kan den anmodede medlemsstat – som i henhold til kriterierne i Dublin III-forordningens kapitel III også er den ansvarlige medlemsstat – stadig gyldigt anerkende anmodningen om overtagelse i henhold til Dublin III-forordningens artikel 21, stk. 1, når den i Dublin III-forordningens artikel 22, stk. 7, fastsatte svarfrist allerede er udløbet, og den anmodede medlemsstat forinden har afslået anmodningen om overtagelse inden for fristen?

____________

1     Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2.9.2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT 2003, L 222, s. 3).

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26.6.2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT 2013, L 180, s. 31).