Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 24. novembra 2017 – Hussein Mohamad Hussein

(vec C-657/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Hussein Mohamad Hussein

Odporca v konaní pred Verwaltungsgericht: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Prejudiciálne otázky

Vedie zmeškanie lehoty podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1560/20031 k rozkladu (tzv. Remonstration) v prípade zamietnutia dožiadania o prevzatie podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (ďalej len „nariadenie Dublin III“)2 v stanovenej lehote zo strany dožiadaného členského štátu k prechodu zodpovednosti na žiadajúci členský štát, keď žiadajúci členský štát najprv v stanovenej lehote predložil dožiadanie o prevzatie v zmysle článku 21 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Dublin III a na základe (dodatočného) zisťovania je zrejmé, že dožiadaný členský štát je zodpovedný členský štát podľa kapitoly III nariadenia Dublin III?

Môže dožiadaný – a podľa kritérií kapitoly III nariadenia Dublin III zodpovedný – členský štát účinne vyhovieť dožiadaniu o prevzatie podľa článku 21 ods. 1 tohto nariadenia ešte aj vtedy, keď už uplynula lehota pre odpoveď stanovená v článku 22 ods. 7 tohto nariadenia a dožiadaný členský štát predtým zamietol dožiadanie o prevzatie už v stanovenej lehote?

____________

1 Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 222, 2003, s. 3; Mim. vyd. 19/006, s. 200).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013 , ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).