Language of document :

A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2017. december 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(C-674/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

Más érintettek és részt vevő felek: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az élőhelyirányelv1 16. cikke (1) bekezdésének e) pontja értelmében az egyes vadászok kérelmére kiadhatók-e regionálisan korlátozott külön engedélyek az úgynevezett állományszabályozó vadászat céljából?

–    Van-e jelentősége e kérdés megítélése szempontjából annak, hogy a külön engedélyekről való döntéshozatal során gyakorolt mérlegelés a nemzeti vadgazdálkodási terv, valamint egy olyan, a kilőhető egyedek számának felső határát meghatározó rendelet alapján történik, amelynek keretében évente adhatnak ki külön engedélyeket a tagállam területére?

–    A megítélésnél figyelembe vehetők-e olyan egyéb szempontok, mint a kutyákban okozott károk megakadályozásának és az általános biztonságérzet növelésének célja?

Indokolható-e a külön engedélyek első előzetes döntéshozatali kérdés értelmében vett állományszabályozó vadászat céljából történő kiadása azzal, hogy az orvvadászat megakadályozásához nincs az élőhelyirányelv 16. cikke (1) bekezdése értelmében vett más megfelelő megoldás?

–    Figyelembe vehetők-e ebben az esetben az orvvadászat ellenőrzésének gyakorlati nehézségei?

–    Azon kérdés megválaszolásánál, hogy van-e más megfelelő megoldás, jelentőséggel bír-e az arra irányuló cél, hogy megelőzzék a kutyákban okozott károkat és növeljék az általános biztonságérzetet?

A regionálisan korlátozott külön engedélyek megadásánál hogyan kell értékelni az élőhelyirányelv 16. cikke (1) bekezdésében megnevezett, a fajok populációi védettségi állapotának fenntartására vonatkozó feltételt?

–    Egy faj védettségi állapotát mind egy meghatározott területre, mind a tagállam teljes területére vonatkozóan, vagy az érintett faj egy még nagyobb elterjedési területére vonatkozóan kell értelmezni?

–    Lehetséges-e, hogy a külön engedély megadásának az élőhelyirányelv 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételei teljesülnek, jóllehet valamely faj védettségi állapota szakszerű megítélés szerint nem tekinthető kedvezőnek az irányelv értelmében?

–    Amennyiben az előző kérdésre igenlő választ kell adni: milyen helyzetben jöhet az számításba?

____________

1 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1991. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.).