Language of document :

2017 m. gruodžio 1 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(Byla C-674/17)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

Kiti pagrindinės bylos dalyviai ir šalys: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar atsižvelgiant į Buveinių direktyvos1 16 straipsnio 1 dalies e punkto tekstą galima išduoti teritorija apribotus išimtinius leidimus medžioklei „populiacijos tvarkymo tikslais“ pagal atskirų medžiotojų prašymus?

– Ar atsakant į šį klausimą svarbu, kad diskreciją dėl sprendimo išduoti išimtinius leidimus reglamentuoja nacionalinis populiacijos tvarkymo planas ir viršutinė nužudytinų žvėrių skaičiaus riba nustatyta reglamente, pagal kurį išimtiniai leidimai medžioti valstybės narės teritorijoje gali būti išduodami kasmet?

– Ar tai vertinant galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kaip antai tikslą išvengti žalos šunims ir padidinti bendrą saugumo jausmą?

2.    Ar išimtiniai leidimai medžioklei populiacijos tvarkymo tikslais, kaip aprašyta pirmajame klausime, gali būti išduoti remiantis tuo, kad nėra kitos priimtinos alternatyvos, kaip tai suprantama pagal Buveinių direktyvos 16 straipsnio 1 dalį, siekiant sumažinti brakonieriavimą?

– Ar tokiomis aplinkybėmis galima atsižvelgti į konkrečius sunkumus, susijusius su nelegalaus brakonieriavimo stebėsena?

– Ar, vertinant priimtinos alternatyvos egzistavimą, tikslas išvengti žalos šunims ir padidinti bendrą saugumo jausmą taip pat yra reikšmingas?

3.    Kaip vertinti Buveinių direktyvos 16 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą dėl rūšių populiacijos apsaugos būklės, kai išduodami teritorija apriboti išimtiniai leidimai?

– Ar rūšių apsaugos būklė turi būti vertinama atsižvelgiant tiek į konkrečią teritoriją, tiek į visą valstybės narės teritoriją, ar atsižvelgiant į dar platesnę atitinkamų rūšių paplitimo teritoriją?

– Ar išimtinių leidimų išdavimas gali atitikti reikalavimus, nustatytus Buveinių direktyvos 16 straipsnio 1 dalyje, nors rūšies apsaugos būklė, remiantis konkrečiu vertinimu, negali būti laikoma gera, kaip tai suprantama pagal šią direktyvą?

– Jei atsakymas į ankstesnį klausimą yra teigiamas, kokiu atveju tai įmanoma?

____________

1 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992, p. 7; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 102).