Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Finland) den 1 december 2017 – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(Mål C-674/17)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

Andra deltagare och parter: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Tolkningsfrågor

Kan regionalt begränsade dispenser för jakt beviljas i stamvårdande syfte på ansökan av enskilda jägare i enlighet med artikel 16.1 e i livsmiljödirektivet1 , med beaktande av artikelns ordalydelse?

–    Har det, att prövningen gällande dispensen grundar sig på den riksomfattande förvaltningsplanen och den största tillåtna bytesmängd som stadgas i förordning, inom vars gränser dispens årligen kan beviljas på en medlemsstats område, betydelse i ärendet?

–    Kan man i prövningen beakta även andra frågor som syftet att förhindra hundskador och öka den allmänna trygghetskänslan?

Kan beviljandet av dispens för i första frågan avsedd jakt i stamvårdande syfte motiveras med att det inte finns någon i artikel 16.1 i livsmiljödirektivet avsedd annan lämplig lösning för att förhindra tjuvjakt?

–    Kan man i så fall beakta de praktiska svårigheterna med att övervaka tjuvjakt?

–    Har syftet att förhindra hundskador och öka den allmänna trygghetskänslan eventuellt betydelse vid bedömningen av en annan lämplig lösning?

Hur ska förutsättningen gällande en gynnsam bevarandestatus i enlighet med artikel 16.1 i livsmiljödirektivet bedömas i samband med beviljandet av regionalt begränsade dispenser?

–    Ska artens bevarandestatus bedömas både regionalt och riksomfattande eller på ett ännu vidare utbredningsområde för arten i fråga?

–    Är det möjligt att förutsättningarna för dispens enligt artikel 16.1 i livsmiljödirektivet uppfylls trots att artens bevarandestatus inte kan bedömas att vara gynnsam på det sätt som avses i direktivet?

–    Om svaret på föregående fråga är jakande, i vilka situationer kunde detta vara fallet?

____________

1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 1992, s. 7; Svensk specialutgåva, område 15, volym 11, s. 114).