Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, Utrechtin istuntopaikka (Alankomaat) on esittänyt 5.12.2017 – Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan ja Kamalaranee Vethanayagam v. Minister van Buitenlandse Zaken

(asia C-680/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag, Utrechtin istuntopaikka

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan ja Kamalaranee Vethanayagam

Vastaaja: Minister van Buitenlandse Zaken

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko viisumisäännöstön1 32 artiklan 3 kohta esteenä sille, että viitehenkilöllä on kantajien viisumihakemusasian osapuolena mahdollisuus omissa nimissään vaatia oikaisua viisumin epäämispäätökseen ja nostaa siitä kanne?

Onko viisumisäännöstön 8 artiklan 4 kohdassa säädettyä edustamista tulkittava siten, että vastuu jää (myös) edustetulle valtiolle vai että vastuu siirtyy kokonaan edustavalle valtiolle, niin että edustettu valtio itse ei ole enää toimivaltainen?

Jos viisumisäännöstön 8 artiklan 4 kohdan d alakohdassa mahdollistetaan kumpikin II kohdassa tarkoitettu edustamismuoto, kumpaa jäsenvaltiota on tällöin pidettävä sinä jäsenvaltiona, joka on tehnyt viisumisäännöstön 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun lopullisen päätöksen?

Onko viisumisäännöstön 8 artiklan 4 kohdan ja 32 artiklan 3 kohdan tulkinta, jonka mukaan viisuminhakijat voivat hakea muutosta hakemustensa epäämiseen ainoastaan edustavan jäsenvaltion hallintoviranomaiselta tai tuomioistuimelta eivätkä edustetulta jäsenvaltiolta, jossa oleskelua varten viisumia haettiin, perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitetun tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden mukainen? Onko vastattaessa tähän kysymykseen merkitystä sillä, että käytettävissä olevassa oikeussuojakeinossa taataan, että hakijalla on oikeus tulla kuulluksi, että hänellä on oikeus käyttää oikeudenkäyntikielenä jonkin jäsenvaltion kieltä, että oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakumenettelyjen asiakirja- tai kirjaamismaksut eivät ole hakijalle kohtuuttomia ja että saatavilla on oikeusapua? Kun otetaan huomioon valtiolla viisumiasioissa oleva harkintavalta, onko tähän kysymykseen vastattaessa merkitystä sillä, pystyykö sveitsiläinen tuomioistuin arvioimaan alankomaalaisen tilanteen riittävän hyvin voidakseen tarjota tehokkaan oikeussuojan?

____________

1 Yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) (EUVL 2009, L 243, s. 1).