Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Utrecht (Holandsko) 5. decembra 2017 – Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken

(vec C-680/17)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag so sídlom v Utrechte

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam

Žalovaný: Minister van Buitenlandse Zaken

Prejudiciálne otázky

Bráni článok 32 ods. 3 vízového kódexu1 tomu, aby referenčná osoba ako osoba, ktorá je dotknutá žiadosťou žalobcov o vízum, mala možnosť podať proti rozhodnutiu o zamietnutí víza sťažnosť a opravný prostriedok?

Má sa zastupovanie upravené v článku 8 ods. 4 vízového kódexu, chápať v tom zmysle, že zodpovedným naďalej zostáva (aj) zastúpený štát, alebo že zodpovednosť je úplne prenesená na zastupujúci štát, takže zastúpený štát sám vôbec nie je zodpovedný?

V prípade, že sú podľa článku 8 ods. 4 písm. d) vízového kódexu možné obe formy zastupovania uvedené v bode II vyššie, ktorý členský štát sa potom považuje za členský štát, ktorý vydal konečné rozhodnutie v zmysle článku 32 ods. 3 vízového kódexu?

Je výklad článku 8 ods. 4 a článku 32 ods. [3] vízového kódexu, podľa ktorého žiadatelia o vízum môžu podať odvolanie výlučne na správny orgán alebo súd zastupujúceho členského štátu a nie v zastúpenom štáte, ktorého sa žiadosť o vízum týka, v súlade s právom na účinný prostriedok nápravy zakotveným v článku 47 Charty? Je pre odpoveď na túto otázku relevantné, že poskytnutý opravný prostriedok zaručuje, že žiadateľ má právo byť vypočutý, že má právo viesť konanie v jazyku jedného z členských štátov, že správne a súdne poplatky spojené s konaním o sťažnosti a o opravnom prostriedku nebudú pre žiadateľov neprimerane vysoké a že existuje možnosť poskytnutia bezplatnej právnej pomoci? Vzhľadom na rozsah voľnej úvahy vo veciach týkajúcich sa víz je pre odpoveď na túto otázku relevantné, či švajčiarsky súd má dostatočný prehľad o situácii v Holandsku, aby mohol ponúknuť účinnú súdnu ochranu?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 2009, s. 1).