Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Utrecht (Nizozemska) 5. decembra 2017 – Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken

(Zadeva C-680/17)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag, Sitzungsort Utrecht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam

Tožena stranka: Minister van Buitenlandse Zaken (minister za zunanje zadeve)

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali člen 32(3) Vizumskega zakonika1 nasprotuje temu, da bi lahko imela referenčna oseba kot zadevna oseba pri vlogi za izdajo vizuma tožečih strank v svojem imenu možnost pritožbe in vložitve tožbe zoper zavrnitev vloge za izdajo vizuma?

Ali je treba zastopanje, kot je urejeno v členu 8(4) Vizumskega zakonika, razlagati tako, da ostane odgovorna (tudi) zastopana država ali da je odgovornost v celoti prenesena na državo zastopnico, tako da zastopana država sama ni več pristojna?

Če člen 8(4), uvodni del in točka (d), Vizumskega zakonika omogoča oba načina zastopanja v smislu drugega vprašanja, katero državo članico je treba šteti za državo članico, ki je sprejela končno odločitev v smislu člena 32(3) Vizumskega zakonika?

Ali je razlaga člena 8(4) in člena 32[(3)] Vizumskega zakonika, v skladu s katero lahko prosilci za vizum tožbo zoper zavrnitev vlog vložijo izključno pri upravnem ali sodnem organu države članice zastopnice in ne v zastopani državi članici, za katero je bil vizum zaprošen, v skladu s pravico do učinkovitega pravnega sredstva v smislu člena 47 Listine? Ali je za odgovor na to vprašanje upoštevno, da ponujeno pravno sredstvo zagotavlja, da ima prosilec pravico do izjave, da ima pravico do vložitve tožbe v jeziku ene od držav članic, da višina upravnih in sodnih stroškov za pritožbene postopke in tožbene postopke za tožeči stranki ni nesorazmerna in da obstaja možnost brezplačne pravne pomoči? Ali je, glede na stopnjo diskrecije, ki jo ima država v vizumskih zadevah, za odgovor na to vprašanje upoštevno vprašanje, ali ima lahko švicarsko sodišče zadosten vpogled v nizozemski položaj za zagotavljanje učinkovitega sodnega varstva?

____________

1 Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. Julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL L 243, 2009, str. 1).