Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 1. decembrī iesniedza Curtea de Apel Ploieşti (Rumānija) – Oana Mădălina Călin/Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

(Lieta C-676/17)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Ploieşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: Oana Mădălina Călin

Atbildētāji: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice un Administraţia Fondului pentru Mediu

Prejudiciālais jautājums

Vai LES 4. panta 3. punkts, kurā ir atsauce uz lojālas sadarbības principu, Pamattiesību hartas 17., 20., 21. un 47. pants, LESD 110. pants[,] tiesiskās noteiktības princips, līdzvērtības un efektivitātes principi, kas izriet no procesuālās autonomijas principa, var tikt interpretēti tādējādi, ka tiem ir pretrunā valsts tiesību norma, konkrēti Likuma Nr. 554/2004 par administratīvo procesu 21. panta 2. punkts, kā tas interpretēts Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept [Augstās kasācijas tiesas – Tiesību jautājumu izskatīšanas palātas] nolēmumā Nr. 45/2016, atbilstīgi kuram termiņš, kurā var iesniegt pieteikumu par pārskatīšanu, pamatojoties uz Likuma Nr. 554/2004 21. panta 2. punkta noteikumiem, ir viens mēnesis no dienas, kad ir paziņots galīgais spriedums, kuru tiek lūgts pārskatīt?

____________