Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Ploieşti (Rumunsko) 1. decembra 2017 – Oana Mădălina Călin/Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu.

(vec C-676/17)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Ploieşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Oana Mădălina Călin

Žalovaní: Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice, Administraţia Fondului pentru Mediu

Prejudiciálna otázka

Možno článok 4 ods. 3 ZEÚ, ktorý sa odvoláva na zásadu lojálnej spolupráce, články 17, 20, 21 a 47 Charty základných práv, článok 110 ZFEÚ, zásadu právnej istoty a zásady ekvivalencie a efektivity, vyplývajúce zo zásady procesnej autonómie, vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu predpisu, konkrétne článku 21 ods. 2 zákona č. 554/2004 o správnom súdnom konaní, tak ako ho vykladá Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Najvyšší kasačný súd – senát pre právne otázky, Rumunsko) vo svojom rozhodnutí č. 45/2016, v ktorom sa uvádza, že žalobu na obnovu konania na základe ustanovenia článku 21 ods. 2 zákona č. 554/2004 možno podať v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia konečného rozsudku, ktorého sa žaloba na obnovu konania týka?

____________