Language of document :

Жалба, подадена на 3 януари 2018 г. от Република Гърция срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 25 октомври 2017 г. по дело T-26/16, Република Гърция/Европейска комисия

(Дело C-6/18 P)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Република Гърция (представители: G. Kanellopoulos, I. Pachi и A. Vasilopoulou)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда да уважи неговата жалба за отмяна на решението на Общия съд на ЕС от 25 октомври 2017 по дело T-26/16 в частта му, в която с него се отхвърля жалбата на Република Гърция от 22 януари 2016 г. за отмяна на Решение на Европейската комисия 2015/2098 от 13 ноември 2015 г.1 в пунктовете, с които вследствие на извършените проверки IR/2009/004/GR и IR/2009/0017/GR на Република Гърция се налага еднократна и фиксирана финансова корекция — поради забавяния в процедурите по събиране на вземанията, непредоставяне на данни и като цяло поради пропуски в процедурата за управление на дълговете — в общ размер от 11 534 827,97 EUR и да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата жалбоподателят изтъква две основания.

Първото основание, отнасящо се до частта от решението на Комисията, в която на Република Гърция се налага фиксирана финансова корекция, е изведено от грешка в тълкуването и в прилагането от страна на Общия съд на членове 31, 32 и 33 от Регламент 1290/2002 , от грешка в прилагането на правото от гледна точка на Указанията, съдържащи се в Документ 5330/1997 на Комисията за налагането на финансови корекции при обстоятелствата, предвидени в член 32, параграф 4 от Регламент 1290/2005, от нарушение на принципа на правната сигурност, както и от недостатъчни мотиви в обжалваното съдебно решение.

Второто основание, отнасящо се до частта на решението на Комисията, в която се налага еднократна корекция, е изведено от грешка в обжалваното съдебно решение при тълкуването и прилагането на член 32, параграф 4 и член 49 от Регламент 1290/2005, от нарушение на принципа на забрана на обратното действие на закона и на принципа на правната сигурност, както и от противоречиви и недостатъчни мотиви на горепосоченото решение на Общия съд.

____________

1     Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2098 на Комисията от 13 ноември 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2015) 7716) (ОВ 2015, L 303, стр. 35).

2     Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 2005 г., стр. 1 Специално издание на български език, 2007 г., глава 14, том 1, стр. 193).