Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 3. ledna 2018 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 25. října 2017 ve věci T-26/16, Řecká republika v. Evropská komise

(Věc C-6/18 P)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Řecká republika (zástupci: G. Kanellopoulos, I. Pachi a A. Vasilopoulou)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr vyhověl jejímu kasačnímu opravnému prostředku, zrušil napadený rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 25. října 2017 ve věci T-26/16 v rozsahu, v němž se její žaloba zamítá, vyhověl žalobě Řecké republiky ze dne 22. ledna 2016, zrušil rozhodnutí Evropské komise 2015/2098 ze dne 13. listopadu 20151 v části, v níž se v návaznosti na kontroly IR/2009/004/GR a IR/2009/0017/GR Řecké republice ukládají jednorázové a paušální finanční opravy za zpoždění ve vymáhání pohledávek, za neposkytnutí údajů a obecně za nedostatky v postupech řízení dluhu v celkové výši 11 534 827.97 EUR, a uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatelka dva důvody kasačního opravného prostředku.

První důvod, jenž se týká části rozhodnutí Komise, v níž se Řecké republice ukládá paušální finanční oprava, vychází z nesprávného výkladu a nesprávného použití článků 31, 32 a 33 nařízení 1290/20052 Tribunálem, nesprávného právního posouzení s ohledem na pokyny v dokumentu Komise 5330/1997 pro uložení paušálních oprav za okolností uvedených v čl. 32 odst. 4 nařízení č. 1290/2005, z porušení zásady právní jistoty, jakož i z nedostatečného odůvodnění napadeného rozsudku.

Druhý důvod, jenž se týká části rozhodnutí Komise, v níž se ukládá jednorázová oprava, vychází z nesprávného výkladu a nesprávného použití čl. 32 odst. 4 a článku 49 nařízení č. 1290/2005 v napadeném rozsudku, z porušení zásad zákazu zpětné účinnosti a právní jistoty, jakož i z rozporného a nedostatečného odůvodnění výše uvedeného rozsudku.

____________

1     Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2098 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [oznámeno pod číslem C(2015) 7716] (Úř. věst. 2015, L 303, s. 35).

2     Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. 2005, L 209, s. 1).