Language of document :

Appel iværksat den 3. januar 2018 af Den Hellenske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 25. oktober 2017 i sag T-26/16, Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen

(Sag C-6/18 P)

Processprog: græsk

Parter

Appellant: Den Hellenske Republik (ved G. Kanellopoulos, I. Pachi og A. Vasilopoulou)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling, og den appellerede dom afsagt af Retten den 25. oktober 2017 i sag T-26/16 ophæves, for så vidt som Kommissionen blev frifundet, Den Hellenske Republiks søgsmål af 22. januar 2016 tiltrædes, Europa-Kommissionens afgørelse 2015/2098 af 13. november 2015 1 annulleres, for så vidt som Den Hellenske Republik efter kontrollerne IR/2009/004/GR og IR/2009/0017/GR blev pålagt engangs- og faste finansielle korrektioner – som følge af forsinkelse af tilbagesøgningsproceduren, idet Den Hellenske Republik ikke havde fremlagt oplysninger, og generelt som følge af mangler ved gældsforvaltningsprocedurerne – på i alt 11 534 827,97 EUR.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten fremsat to anbringender.

Det første anbringende om den del af Kommissionens afgørelse, hvorved Den Hellenske Republik blev pålagt en fast finansiel korrektion, vedrører Rettens urigtige fortolkning og anvendelse af artikel 31, 32 og 33 i forordning nr. 1290/2005 2 , en retlig fejl hvad angår anvendelsen af retningslinjerne i Kommissionens dokument 5330/1997 for pålæggelse af faste korrektioner under de i artikel 32, stk. 4, i forordning nr. 1290/2005 omhandlede tilfælde, en tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet samt en utilstrækkelig begrundelse af den appellerede dom.

Det andet anbringende om den del af Kommissionens afgørelse, hvorved Den Hellenske Republik pålægges en engangskorrektion, vedrører en urigtig fortolkning og anvendelse i den appellerede dom af artikel 32, stk. 4, og artikel 49 i forordning nr. 1290/2005, en tilsidesættelse af princippet om forbud mod loves tilbagevirkende kraft og af retssikkerhedsprincippet samt en selvmodsigende og utilstrækkelig begrundelse af Rettens dom.

____________

1     Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2098 af 13.11.2015 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2015) 7716) (EUT 2015, L 303, s. 35).

2     Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21.6.2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (EUT 2005, L 209, s. 1).