Language of document :

Kreeka Vabariigi 3. jaanuaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 25. oktoobri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-26/16: Kreeka Vabariik versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-6/18 P)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Kreeka Vabariik (esindajad: G. Kanellopoulos, I. Pachi ja A. Vasilopoulou)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Eurooa Kohtul rahuldada tema apellatsioonkaebus ja tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 25. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus T-26/16, milles jäeti rahuldamata tema hagi, rahuldada Kreeka Vabariigi poolt 22. jaanuaril 2016 esitatud hagi, tühistada Euroopa Komisjoni 13. novembri 2015. aasta otsus 2015/20981 selles osas, millega Kreeka Vabariigile kontrollide IR/2009/004/GR ja IR/2009/0017/GR tulemusel määrati ühekordne ja kindlasummaline finantskorrektsioon – tagasinõudemenetlusega viivitamise eest, andmete esitamata andmise eest ja üldiselt puuduste eest võlgade haldamise menetluses – kokku summas 11 534 827,97 eurot, ja mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitab apellant kaks väidet.

Esimene väide puudutab komisjoni otsuse seda osa, millega määrati Kreeka Vabariigile kindlasummaline finantskorrektsioon, ja käsitleb seda, et Üldkohus on määruse nr 1290/20052 artikleid 31, 32 ja 33 ekslikult tõlgendanud ja kohaldanud; õigusnormi rikkunud seoses juhiste kohaldamisega, mis on esitatud komisjoni dokumendis 5330/1997 kindlasummalise finantskorrektsiooni kohta, määruse nr 1290/2005 artikli 32 lõikes 4 toodud olukorras; rikkunud õiguskindluse põhimõtet; ja vaidlustatud kohtuotsust ebapiisavalt põhjendatud.

Teine väide puudutab komisjoni otsuse seda osa, millega määrati ühekordne finantskorrektsioon, ja käsitleb seda, et Üldkohus on määruse nr 1290/2005 artikli 32 lõiget 4 ekslikult tõlgendanud ja kohaldanud; rikkunud õigusaktide tagasiulatuva jõu puudumise põhimõtet ja õiguskindluse põhimõtet; ning vaidlustatud kohtuotsust vastuoluliselt ja ebapiisavalt põhjendanud.

____________

1     Komisjoni 13. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2098, mille kohaselt Euroopa Liidu poolne rahastamine ei kata teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (teatavaks tehtud numbri C(2015) 7716 all) (ELT 2015, L 303, lk 35).

2     Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT 2005, L 209, lk 1).