Language of document :

Valitus, jonka Helleenien tasavalta on tehnyt 3.1.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-26/16, Kreikka v. komissio, 25.10.2017 antamasta tuomiosta

(asia C-6/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: G. Kanellopoulos, I. Pachi ja A. Vasilopoulou)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin hyväksyy valituksen, kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-26/16 25.10.2017 antaman valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä hylätään valittajan kanne, hyväksyy Helleenien tasavallan 22.1.2016 nostaman kanteen, kumoaa Euroopan komission 13.11.2015 antaman päätöksen 2015/20981 siltä osin kuin siinä määrätään tarkastusten IR/2009/004/GR ja IR/2009/0017/GR seurauksena Helleenien tasavallalle takaisinperintämenettelyssä tapahtuneiden viivästysten, tietojen toimittamatta jättämisen ja yleensä velanhoitomenettelyissä olevien heikkousten perusteella kertaluonteisia ja kiinteitä rahoitusoikaisuja, joiden yhteismäärä on 11 534 827,97 euroa, sekä velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen.

Ensimmäisen valitusperusteen, joka koskee komission päätöksen sitä osaa, jossa Helleenien tasavallalle määrätään kiinteä rahoitusoikaisu, mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut virheellisesti asetuksen 1290/20052 31, 32 ja 33 artiklaa, tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan komission asiakirjan 5330/1997 sisältämiä suuntaviivoja kiinteiden oikaisujen määräämiseksi asetuksen 1290/2005 32 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, loukannut oikeusvarmuuden periaatetta ja jättänyt perustelematta valituksenalaisen tuomion riittävästi.

Toisen valitusperusteen, joka koskee komission päätöksen sitä osaa, jossa määrätään kertaluonteinen oikaisu, mukaan valituksenalaisessa tuomiossa on tulkittu ja sovellettu virheellisesti asetuksen 1290/2005 32 artiklan 4 kohtaa ja 49 artiklaa, loukattu taannehtivuuskiellon ja oikeusvarmuuden periaatteita sekä perusteltu kyseinen tuomio ristiriitaisesti ja riittämättömästi.

____________

1 Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 13.11.2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2098 [tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7716] (EUVL 2015, L 303, s. 35).

2 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 (EUVL 2005, L 209, s. 1).