Language of document :

Žalba koju je 3. siječnja 2018. podnijela Helenska Republika protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 25. listopada 2017. u predmetu T-26/16, Helenska Republika protiv Europske komisije

(predmet C-6/18 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žaliteljica: Helenska Republika (zastupnici: G. Kanellopoulos, I. Pachi i A. Vasilopoulou)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjev

Žaliteljica od Suda zahtjeva da prihvati njezinu žalbu, ukine pobijanu presudu Općeg suda Europske unije od 25. listopada 2017., predmet T-26/16, u dijelu u kojemu je njome odbijena njezina tužba, prihvati tužbu Helenske Republike od 22. siječnja 2016. i poništi odluku Europske komisije 2015/2098 od 13. studenoga 2015.1 , i to točke kojima se, na temelju provjera IR/2009/004/GR i IR/2009/0017/GR, Helenskoj Republici nalažu jednokratni i paušalni financijski ispravki – zbog kašnjenja u postupku povrata, zbog propuštanja dostave podataka, i općenito, zbog nedostataka u postupcima upravljanja javnim dugom – u ukupnom iznosu od 11 534 827,97 eura te naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U potporu svojoj žalbi žaliteljica ističe sva žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog, koji se odnosi na dio Komisijine odluke u kojemu se Helenskoj Republici nalaže paušalni financijski ispravak, temelji se na tome da je Opći sud pogrešno protumačio i primijenio članke 31., 32. i 33. Uredbe 1290/20052 , na pogrešci koja se tiče prava u odnosu na primjenu smjernica dokumenta 5330/1997 Komisije za nalaganje financijskih ispravaka u okolnostima iz članka 32. stavka 4. Uredbe 1290/2005, na povredi načela pravne sigurnosti i na nedostatku u obrazloženju pobijane presude.

Drugi tužbeni razlog, koji se odnosi na dio Komisijine odluke u kojemu se nalaže jednokratni ispravak, temelji se na tome da su u pobijanoj presudi pogrešno protumačeni i primijenjeni članak 32. stavak 4. i članak 49. Uredbe 1290/2005, na povredi načelâ zabrane retroaktivnosti i pravne sigurnosti te na proturječnom i nedostatnom obrazloženju navedene presude.

____________

1     Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2098 оd 13. studenoga 2015. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7716) (SL 2015., L 303, str. 35.)

2     Uredba Komisije (EZ) br. 209/2005 od 7. veljače 2005. o utvrđivanju popisa tekstilnih proizvoda za koje pri puštanju u slobodan promet u Zajednici nije potreban dokaz o podrijetlu (SL 2005., L 209, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 4., str. 283.)