Language of document :

2018 m. sausio 3 d. Graikijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. spalio 25 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) sprendimo byloje T-26/16 Graikijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-6/18 P)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Apeliantė: Graikijos Respublika, atstovaujama G. Kanellopoulos, I. Pachi ir A. Vasilopoulou

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė prašo tenkinti apeliacinį skundą, panaikinti skundžiamą 2017 m. spalio 25 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-26/16 tiek, kiek juo atmestas jos ieškinys, tenkinti 2016 m. sausio 22 d. Graikijos Respublikos ieškinį, panaikinti 2015 m. lapkričio 13 d. Europos Komisijos sprendimą 2015/20981 tiek, kiek juo, atlikus patikrinimus IR/2009/004/GR ir IR/2009/0017/GR, Graikijos Respublikai – dėl delsimo pagalbos susigrąžinimo procedūrose, duomenų nepateikimo ir apskritai skolos valdymo procedūrų trūkumų – pritaikytos vienkartinės ir fiksuoto dydžio finansinės korekcijos bendrai 11 534 827,97 EUR sumai, ir priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą ieškovė nurodo du pagrindus.

Pirmajame pagrinde, susijusiame su Komisijos sprendimo dalimi, kuria Graikijos Respublikai pritaikyta fiksuoto dydžio finansinė korekcija, nurodoma Bendro Teismo padaryta Reglamento Nr. 1290/20052 31, 32 ir 33 straipsnių aiškinimo ir taikymo klaida, su Komisijos dokumento 5330/1997 „Fiksuoto dydžio korekcijų taikymo gairės“ taikymu Reglamento Nr. 1290/2005 32 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju susijusi teisės klaida, teisinio tikrumo principo pažeidimas ir nepakankamas skundžiamo sprendimo motyvavimas.

Antrajame pagrinde, susijusiame su Komisijos sprendimo dalimi, kuria pritaikyta vienkartinė finansinė korekcija, nurodoma Reglamento Nr. 1290/2005 32 straipsnio 4 dalies ir 49 straipsnio aiškinimo ir taikymo skundžiamame sprendime klaida, įstatymų negaliojimo atgal ir teisinio tikrumo principų pažeidimas, taip pat prieštaringas ir nepakankamas skundžiamo sprendimo motyvavimas.

____________

1     2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2098 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7716) (OL L 303, 2015, p. 35).

2     2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005, p. 1).