Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 3. janvārī Grieķijas Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2017. gada 25. oktobra spriedumu lietā T-26/16 Grieķijas Republika/Eiropas Komisija

(Lieta C-6/18 P)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Grieķijas Republika (pārstāvji: G. Kanellopoulos, I. Pachi un A. Vasilopoulou)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz Tiesu apmierināt tās apelācijas sūdzību, atcelt pārsūdzēto Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2017. gada 25. oktobra spriedumu lietā Τ-26/16, ciktāl Vispārējā tiesa tajā ir noraidījusi tās prasību, apmierināt Grieķijas Republikas 2016. gada 22. janvārī celto prasību, atcelt Eiropas Komisijas 2015. gada 13. novembra 1 Lēmumu 2015/2098 daļā, kurā Grieķijas Republikai pēc pārbaudēs IR/2009/004/GR un IR/2009/0017/GR iegūtajiem rezultātiem ir noteiktas vienreizējas un vienotas likmes finanšu korekcijas, ņemot vērā kavēšanos atgūšanas procedūrā, informācijas nespiegšanu un vispārēji trūkumus parādu pārvaldības procedūrās, par kopēju summu 11 534 827,97 EUR, un piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja ir izvirzījusi divus pamatus.

Pirmais pamats attiecas uz Komisijas lēmuma daļu, kurā Grieķijas Republikai ir noteikta vienotas likmes finanšu korekcija, jo Vispārējā tiesa esot kļūdaini interpretējusi un piemērojusi Regulas Nr. 1290/2005 2 31., 32. un 33. pantu, esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā saistībā ar Komisijas dokumenta 5330/1997 pamatnostādņu piemērošanu par vienotas likmes finanšu korekcijas noteikšanu apstākļos, kas minēti Regulas Nr. 1290/2005 32. panta 4. punktā, pieļāvusi tiesiskās noteiktības principa pārkāpumu, kā arī pārsūdzētajā spriedumā neesot pietiekami norādījusi pamatojumu.

Otrais pamats attiecas uz Komisijas lēmuma daļu, kurā ir noteikta vienreizēja korekcija, jo pārsūdzētajā spriedumā esot pieļauta Regulas Nr. 1290/2005 32. panta 4. punkta un 49. panta kļūdaina interpretācija un piemērošana, noteikumu atpakaļejoša spēka aizlieguma un tiesiskās noteiktības principu pārkāpums, kā arī pārsūdzētā sprieduma pamatojuma pretrunīgums un nepietiekamība.

____________

1      Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2098 (2015. gada 13. novembris), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7716) (OV 2015, L 303, 35. lpp.).

2      Padomes Regula (ES) Nr. 1290/2005 (2005. gada 21. janvāris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV 2005, L 209, 1. lpp.).