Language of document :

Recurs introdus la 3 ianuarie 2018 de Republica Elenă împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 25 octombrie 2017 în cauza T-26/16, Republica Elenă/Comisia Europeană

(Cauza C-6/18 P)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Republica Elenă (reprezentanți: M. Kanellopoulos, Georgios, Mme Pachi, Ioanna, Mme Vasilopoulou, Antonia, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită admiterea recursului, anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 25 octombrie 2017 în cauza Τ-26/16 în măsura în care Tribunalul a respins acțiunea formulată de aceasta, admiterea acțiunii introduse de Republica Elenă la 22 ianuarie 2016, anularea Deciziei Comisiei Europene 2015/2098 din 13 noiembrie 20151 în măsura în care prin această decizie au fost impuse Republicii Elene, ca urmare a investigațiilor IR/2009/004/GR și IR/2009/0017/GR, corecții financiare unice și forfetare pentru întârzierile în procedurile de recuperare, pentru omisiunea raportării și pentru deficiențe ale procedurilor de gestionare a datoriei, în valoare totală de 11 534 827,97 de euro și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă două motive de recurs.

Primul motiv de recurs, referitor la partea deciziei prin care Comisia a impus Republicii Elene o corecție financiară forfetară, se întemeiază pe susținerea că Tribunalul, prin interpretarea eronată și prin aplicarea incorectă a articolelor 31 și 32-33 din Regulamentul nr. 1290/20052 a săvârșit o eroare de drept, având în vedere liniile directoare din documentul Comisiei 5330/1997 pentru aplicarea corecțiilor forfetare în cazul articolului 32 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1290/2005, a încălcat principiul securității juridice și nu a motivat suficient hotărârea atacată.

Al doilea motiv de recurs, referitor la partea deciziei prin care Comisia a impus o corecție financiară unică se întemeiază pe susținerea că Tribunalul a interpretat în mod eronat și a aplicat în mod incorect articolul 32 alineatul (4) și articolul 49 din Regulamentul nr. 1290/2005, a încălcat principiul neretroactivității și al securității juridice și a furnizat o motivare contradictorie și insuficientă în respectiva hotărâre.

____________

1     Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2098 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2015) 7716] (OJ 2015 L 303, p. 35).

2     Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO 2005 L 209, p. 1, Ediție specială, 14/vol. 1, p. 193).