Language of document :

Odvolanie podané 3. januára 2018: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 25. októbra 2017 vo veci T-26/16, Helénska republika/Európska komisia

(vec C-6/18 P)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Helénska republika (v zastúpení: G. Kanellopoulos, Ι. Pachi a A. Vasilopoulou)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor vyhovel jej odvolaniu, zrušil napadnutý rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 25. októbra 2017 vo veci T-26/16 v rozsahu, v akom sa žaloba zamieta, vyhovel žalobe Helénskej republiky z 22. januára 2016, zrušil rozhodnutie Európskej komisie 2015/2098 z 13. novembra 20151 v časti, v ktorej sa v nadväznosti na kontroly IR/2009/004/GR a IR/2009/0017/GR Helénskej republike ukladajú jednorazové a paušálne finančné opravy za oneskorenie pri vymáhaní pohľadávok, za neposkytnutie údajov a všeobecne za nedostatky v postupoch riadenia dlhov v celkovej výške 11 534 827,97 eura a uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu odvolania predkladá dva odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod, ktorý sa týka časti rozhodnutia Komisie, v ktorej sa Helénskej republike ukladá paušálna finančná oprava, vychádza z nesprávneho výkladu a nesprávneho uplatnenia článku 31, 32 a 33 nariadenia 1290/20052 Všeobecným súdom, nesprávneho právneho posúdenia z hľadiska pokynov v dokumente Komisie 5330/1997 pre uloženie paušálnych opráv za okolností uvedených v článku 32 ods. 4 nariadenia č. 1290/2005, z porušenia zásady právnej istoty, ako aj z nedostatočného odôvodnenia napadnutého rozsudku.

Druhý odvolací dôvod, ktorý sa týka časti rozhodnutia Komisie, v ktorej sa ukladá jednorazová oprava, vychádza z nesprávneho výkladu a nesprávneho uplatnenia článku 32 ods. 4 a článku 49 nariadenia č. 1290/2005 v napadnutom rozsudku, z porušenia zásady zákazu retroaktívneho účinku a zásady právnej istoty, ako aj z kontradiktórneho a nedostatočného odôvodnenia vo vyššie uvedenom rozsudku.

____________

1 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2098 z 13. novembra 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2015) 7716] (Ú. v. EÚ L 303, 2015, s. 35).

2 Nariadenie rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 2005 s. 1).