Language of document :

Pritožba, ki jo je Helenska republika vložila 3. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi senat) z dne 25. oktobra 2017 v zadevi T-26/16, Helenska republika/Evropska komisija

(Zadeva C-6/18 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Helenska republika (zastopniki: G. Kanellopoulos, I. Pachi in A. Vasilopoulou)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj ugodi njeni pritožbi, razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 25. oktobra 2017 v zadevi T-26/16 v delu, v katerem je bila njena tožba zavrnjena, ugodi tožbi Helenske republike z dne 22. januarja 2016, razglasi ničnost Sklepa Evropske komisije 2015/2098 z dne 13. novembra 2015 1 , in sicer tiste točke, v katerih so bili Helenski republiki po preverjanjih IR/2009/004/GR in IR/2009/0017/GR naloženi enkratni in pavšalni finančni popravki – zaradi zamud v postopku izterjave, zaradi nepredložitve podatkov in na splošno zaradi nepravilnosti v postopkih upravljanja dolgov – v skupnem znesku 11.534.827,97 EUR, in Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dva razloga.

Prvi pritožbeni razlog, ki se nanaša na del sklepa Komisije, v katerem je bil Helenski republiki naložen pavšalen finančni popravek, temelji na napaki, ki naj bi jo Splošno sodišče storilo pri razlagi in uporabi členov 31, 32 in 33 Uredbe št. 1290/2005 2 , na napačni uporabi prava pri uporabi smernic dokumenta Komisije 5330/1997 za naložitev finančnih popravkov v okoliščinah iz odstavka 4 člena 32 Uredbe št. 1290/2005, na kršitvi načela pravne varnosti in na nezadostni obrazložitvi izpodbijane sodbe.

Drugi pritožbeni razlog, ki se nanaša na del sklepa Komisije, v katerem je bil naložen enkratni popravek, temelji na napačni razlagi in uporabi členov 32(4) in 49 Uredbe št. 1290/2005 v izpodbijani sodbi, na kršitvi načel prepovedi retroaktivnosti zakonov in pravne varnosti ter na protislovni in nezadostni obrazložitvi navedene sodbe.

____________

1     Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2098 z dne 13. novembra 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije [notificirano pod dokumentarno številko C(2015)7716] (UL 2015, L 303, str. 35).

2     Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL 2005, L 209, str. 1).