Language of document :

Överklagande ingett den 3 januari 2018 av Republiken Grekland av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 25 oktober 2017 i mål T-26/16, Republiken Grekland mot kommissionen

(Mål C-6/18 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: G. Kanellopoulos, I. Pachi och A. Vasilopoulou)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska bifalla överklagandet, upphäva den dom som tribunalen meddelade den 25 oktober 2017 i mål T-26/16 i den del tribunalen däri ogillade klagandens talan samt bifalla den talan som Republiken Grekland väckte den 22 januari 2016. Vidare yrkas att domstolen ska ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut 2015/2098 av den 13 november 20151 i den del Republiken Grekland – som en följd av utredningarna IR/2009/004/GR och IR/2009/0017/GR – påfördes en korrigering i form av engångsföreteelser och schablonbelopp på grund av förseningar i förfarandet för återkrav, underlåtelse att rapportera och brister i förfarandena för skuldförvaltning med ett totalt belopp på 11 534 827.97 EUR och slutligen att kommissionen ska förpliktas att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden två grunder.

Den första grunden för överklagandet avser den del av beslutet vari kommissionen påför Grekland en finansiell korrigering i form av ett schablonbelopp och baseras på att tribunalen gjorde en felaktig tolkning och tillämpning av artiklarna 31, 32 och 33 i förordning nr 1290/2005,2 gjorde en felaktig rättstillämpning med avseende på tillämpningen av riktlinjerna i kommissionens dokument 5330/1997 avseende påförande av schablonbelopp som korrigering enligt artikel 32.4 i förordning 1290/2005, åsidosatte rättssäkerhetsprincipen och underlät att ge en tillräcklig motivering av den överklagade domen.

Den andra grunden för överklagandet avser den del av beslutet vari kommissionen påför Grekland en finansiell korrigering i form av engångsföreteelse och baseras på att tribunalen i den överklagade domen gjorde en felaktig tolkning och tillämpning av artiklarna 32.4 och 49 i förordning nr 1290/2005, åsidosatte principen om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättssäkerhetsprincipen samt motiverade domen på ett motsägelsefullt och otillräckligt sätt.

____________

1 Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2098 av den 13 november 2015 om undantagande från unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr C(2015) 7716] (EUT L 303, 2015, s. 35)

2 Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, 2005, s. 1)