Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) 11. detsembril 2017 – Pillar Securitisation Sàrl versus Hildur Arnadottir

(kohtuasi C-694/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Pillar Securitisation Sàrl

Vastustaja: Hildur Arnadottir

Eelotsuse küsimus

Kas isikut võib pidada 30. oktoobri 2007. aasta tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise Lugano konventsiooni artikli 15 tähenduses „tarbijaks“ krediidilepingu raames, mis ei kuulu krediidi kogusummat arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ1 , kohaldamisalasse, sest leping sõlmiti eesmärgil, mille kohta võib asuda seisukohale, et see ei ole seotud nimetatud isiku majandus- või kutsetegevusega, ning kui puudub riigisisene õigusnorm, mille kohaselt direktiivi sätteid kohaldatakse valdkondades, mis ei kuulu selle kohaldamisalasse?

____________

1 ELT L 133, lk 66.