Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxemburg) den 11 december 2017 – Pillar Securitisation Sàrl mot Hildur Arnadottir

(Mål C-694/17)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Pillar Securitisation Sàrl

Motpart: Hildur Arnadottir

Tolkningsfråga

Kan en person betraktas som ”konsument”, i den mening som avses i artikel 15 i Luganokonventionen av den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, inom ramen för ett kreditavtal som med hänsyn till det sammanlagda kreditbeloppet inte omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG,1 när det inte finns någon nationell bestämmelse som föreskriver att direktivets bestämmelser ska tillämpas på områden som inte omfattas av dess tillämpningsområde, på grund av att avtalet har ingåtts för ett ändamål som kan anses ligga utanför den berörda personens affärs- och yrkesverksamhet?

____________

1 EUT L 133, 2008, s. 66.