Language of document :

Определение на Съда (осми състав) от 7 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Vredegerecht te Antwerpen – Белгия) – Woonhaven Antwerpen/Khalid Berkani, Asmae Hajji

(Дело C-446/17)1

(Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Неравноправни клаузи — Договор за наем, сключен между одобрено да строи социални жилища дружество и наемател — Типов договор за наем, станал обвързващ с национален законодателен акт — Директива 93/13/ЕИО — Член 1, параграф 2 — Неприложимост на тази директива)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Vredegerecht te Antwerpen

Страни в главното производство

Ищец: Woonhaven Antwerpen

Ответници: Khalid Berkani, Asmae Hajji

Диспозитив

Член 1, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори трябва да се тълкува в смисъл, че тази директива не се прилага спрямо условията, които се съдържат в договора за наем на социално жилище, сключен между одобрено да строи социални жилища дружество и наемател, и са определени с национална правна уредба като член 11 от типовия договор за наем, приложен към Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (Наредба на фламандското правителство за правилата за наем на социални жилища, във връзка с прилагането на дял VІІ от фламандския жилищен кодекс) от 12 октомври 2007 г.

____________

1 ОВ C 318, 25.9.2017 г.