Language of document :

Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 7. decembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vredegerecht te Antwerpen – Belgija) – Woonhaven Antwerpen/Khalid Berkani, Asmae Hajji

(Zadeva C-446/17)1

(Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Nedovoljeni pogoji – Najemna pogodba, sklenjena med priznano družbo za gradnjo socialnih stanovanj in najemnikom – Tipska najemna pogodba, ki zavezuje na podlagi nacionalnega zakonodajnega akta – Direktiva 93/13/EGS – Člen 1(2) – Neuporaba te direktive)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Vredegerecht te Antwerpen

Stranke

Tožeča stranka: Woonhaven Antwerpen

Toženi stranki: Khalid Berkani, Asmae Hajji

Izrek

Člen 1(2) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da se ta direktiva ne uporablja za pogoje v pogodbi o socialni najemnini, sklenjeni med priznano družbo za gradnjo socialnih stanovanj in najemnikom, ki so določeni z nacionalnimi predpisi, kot je člen 11 tipske najemne pogodbe, priložene Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (uredba flamske vlade o urejanju socialnih stanovanj in o izvajanju Naslova VII flamskega stanovanjskega zakona) z dne 12. oktobra 2007.

____________

1 UL C 318, 25.9.2017.