Language of document :

Alex SCI 8. detsembril 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 10. oktoobri 2017. aasta määruse peale kohtuasjas T-841/16: Alex versus komisjon

(kohtuasi C-696/17 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Alex SCI (esindaja: advokaat J. Fouchet)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 10. oktoobri 2017. aasta määrus tervikuna, välja arvatud osas, milles kohus tunnustas Euroopa Komisjoni 21. septembri 2016. aasta otsuse vaidlustatavust;

Teha uus otsus:

tühistada Euroopa Komisjoni 21. septembri 2016. aasta otsus;

tuvastada ja otsustada, et toetus, mida ERF, Prantsuse riik, Akvitaania piirkonna volikogu ja Pyrénées Atlantiques’ departemangu volikogu maksid CABABile, oli õigusvastane ja siseturuga kokkusobimatu;

mõista Euroopa Komisjonilt välja kõik kohtukulud, sh advokaadikulud summas 5000 eurot.

Väited ja peamised argumendid

Vastuvõetavus

Hageja palub kinnitada Üldkohtu lahendit osas, mis puudutab vaidlusaluse otsuse vaidlustatavust. [Euroopa Komisjoni] 21. septembri 2016. aasta kiri on käsitatav vaidlustatava aktina ELTL artikli 263 lõike 1 tähenduses.

Hageja palub muuta Üldkohtu määrust osas, milles see puudutab Alex SCI põhjendatud huvi ja hagemisõigust. Tema majanduslik olukord on puudutatud ELTL artikli 263 lõike 4 tähenduses.

Sisulised küsimused

Esimene väide tugineb põhjenduse puudumisest tingitud välisele õigusvastasusele. Vaidlusaluses 21. septembri 2016. aasta otsuses ei ole esitatud ühtegi ei tekstilist ega kohtupraktikale tuginevat õiguslikku argumenti, mistõttu ei ole Alex SCI-l, oma juhataja isikus, seda lugedes võimalik otsuse sisu mõista. Kuna otsus on õiguslikult ja faktiliselt olulises osas põhjendamata, on see otsus formaalselt õigusvastane.

Teine väide tugineb vaidlustatud otsuse sisemisele õigusvastasusele (riigiabi olemasolu ja teavitamata jätmine). Côte-Basque-Adour’i linnastu omavalitsusüksuste keskasutus (CABAB) soovis oma majandusstrateegia raames kohandada „Technocité“ piirkonna Bayonne’is lennundusele spetsialiseerunud tehnoloogialinnakuks. Sel eesmärgil taotles ta rahastamist ERFilt, Prantsuse riigilt, Akvitaania piirkonna volikogult ja Pyrénées Atlantiques’ departemangu volikogult selliselt, et igaüks neist kaasfinantseeriks projekti maksega summas 1 000 000 eurot.

Ühelt poolt, kuivõrd täidetud on riigiabi koosseis, on need maksed käsitletavad teatamata riigiabina, olles sellisena vastuolus ELTL artiklis 108 sätestatuga.

Teiselt poolt on need maksed siseturuga kokkusobimatud. Projekt Technocité kujutab endast sisuliselt lennunduse-, kosmosealaste- ning manussüsteemide valdkonnas arenenud tehnoloogiatele spetsialiseerunud tehnoloogialinnakut ja teenindavat sektorit. See sektor on konkurentsile ülimalt avatud. Kõnealused maksed on seega vastuolus ELTL artiklis 107 sätestatuga.

Lõpuks, mis puudutab rahastamise määramise eelduseks olnud tingimuste mittetäidetust, siis on asjakohane meenutada, et määramise eesmärgiks oli finantseerida projekti „Lennunduskeskus Technocité“, mille kohaselt pidi kohandatama piirkond ja arendatama välja „lennunduse-, kosmosealaste- ning manussüsteemide valdkonna tipptehnoloogiate uurimis- ja arendustegevusele spetsialiseerunud tehnoloogialinnak“. Technocité piirkond hõlmab aga olemuslikult erinevaid tegevusi, mida teostavad hajutatult ühingud nagu Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini, ... , see tähendab ühingud, kes tegutsevad valdkondades, mis ei ole lennundusega seotud.

Kokkuvõttes, riigiabi tuleb tühistada ja summad tagasi maksta [vt eelkõige määrused nr 734/20131 ja 2988/952 , artikli 4 lõiked 1 ja 4; Prantsusmaa kõrgeima halduskohtuna tegutseva riiginõukogu (CE), 2. juuni 1992, kogumiku lk 165; CE, 6. november 1998, kogumiku lk 397; Euroopa Kohtu otsus, 11. juuli 1996, SFEI jt., C-39/94].

____________

1 Nõukogu 22. juuli 2013. aasta määrus (EL) nr 734/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 204, lk 15).

2 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa Ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, lk 1; ELT eriväljaanne 01/01, lk 340).