Language of document :

Pritožba, ki jo je Alex SCI vložila 8. decembra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 10. oktobra 2017 v zadevi T-841/16, Alex/Komisija

(Zadeva C-696/17 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Alex SCI (zastopnik: J. Fouchet, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Razveljavitev sklepa, ki ga je Splošno sodišče Evropske unije izdalo 10. oktobra 2017, v vseh njegovih določbah, razen v delu, v katerem je priznalo izpodbojnost Sklepa Komisije z dne 21. septembra 2016.

V novem sojenju:

razglasitev ničnosti Sklepa Evropske komisije z dne 21. septembra 2016;

ugotovitev, da so pomoči, ki so jih FEDER, francoska država, Conseil régional d’Aquitaine (regionalni svet Akvitanije) in Conseil général des Pyrénées Atlantiques     (generalni svet departmaja Pyrénées-Atlantiques) plačali družbi CABAB, nezakonite in nezdružljive s skupnim trgom;

naložitev Evropski komisiji plačila vseh stroškov postopka, vključno s stroški odvetnika v višini 5000 EUR.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Dopustnost

Pritožnica predlaga potrditev odločbe Splošnega sodišča glede izpodbojnosti Sklepa. Dopis z dne 21. septembra 2016 pomeni izpodbojni akt v smislu določb člena 263, prvi odstavek, PDEU.

Glede procesnega upravičenja družbe Alex SCI pritožnica predlaga spremembo sklepa Splošnega sodišča. Njen tržni položaj je prizadet v smislu člena 263, četrti odstavek, PDEU.

Utemeljenost

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na formalno nezakonitost zaradi pomanjkljive obrazložitve. V Sklepu z dne 21. septembra 2016 ni navedene nobene pravne podlage, ne z besedilom ne z navedbo sodne prakse, tako da družba Alex SCI, ki jo zastopa njen poslovodja, tega sklepa ob branju ne razume. Sklep je na ravni prava in na ravni dejstev zelo nezadostno obrazložen, zato je formalno nezakonit.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na materialno nezakonitost (obstoj državne pomoči in neobstoj priglasitve). Communauté d’Agglomération Côte-basque - Adour (združenje občin Côte Basque-Adour, v nadaljevanju: CABAB) je v okviru svoje gospodarske strategije želelo urediti območje „Technocité“ v kraju Bayonne, da bi ustanovila cono, specializirano na področju letalstva. V ta namen je zaprosila za financiranje pri FEDER, francoski državi, Conseil régional d’Aquitaine in Conseil général des Pyrénées Atlantiques, da bi vsak od njih z zneskom 1.000.000 EUR sofinanciral njen projekt.

Prvič, bistveni elementi za državno pomoč so izpolnjeni, zato ta plačila pomenijo nepriglašene državne pomoči, ki so v nasprotju s členom 108 PDEU.

Drugič, ta plačila niso združljiva s skupnim trgom. Projekt Technocité namreč pomeni industrijsko in terciarno cono, specializirano za razvoj najnaprednejših tehnologij na letalskem in vesoljskem področju ter na področju vgrajenih sistemov. Ta sektor je izjemno odprt za konkurenco. Te pomoči so torej v nasprotju s členom 107 PDEU.

Nazadnje, glede neizvrševanja dogovorov o plačilih pomoči je treba spomniti, da je predmet teh dogovorov financiranje projekta „Pôle aéronautique Technocité“ za ureditev območja, da bi se iz njega ustvarilo „cono, specializirano za raziskave in razvoj najnaprednejših tehnologij na letalskem in vesoljskem področju ter na področju vgrajenih sistemov“. Cona Technocité pokriva vse vrste dejavnosti, ki jih opravljajo nepovezane družbe, kot so Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini…., torej družbe, ki opravljajo dejavnost na področjih, ki ne spadajo pod letalstvo.

Na koncu je treba državne pomoči razglasiti za nične in zneske vrniti (glej zlasti uredbi št. 734/20131 in 2988/952 , člen 4(1) in (4); odločbi francoskega Conseil d’État (CE) z dne 2. junija 1992, Rec. str. 165, in z dne 6. novembra 1998, Rec. str. 397; ter sodbo Sodišča z dne 11. julija 1996, SFEI (C-39/94)).

____________

1 Uredba Sveta (EU) št. 734/2013 z dne 22. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL 2013, L 204, str. 15).

2 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1. str. 340).