Language of document :

Жалба, подадена на 5 януари 2018 г. от Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 14 ноември 2017 г. по дело T-831/14, Alfamicro/Комисия

(Дело C-14/18 P)

Език на производството: португалски

Страни

Жалбоподател: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (представители: G. Gentil Anastácio и D. Pirra Xarepe, advogados)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Да отмени решението на Общия съд от 14 ноември 2017 г., постановено по дело T-831/14.

Да върне делото за ново разглеждане от Общия съд съгласно член 263 ДФЕС.

Да осъди Европейската комисия да заплати изцяло съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Alfamicro оспорва тълкуването на Общия съд, който отхвърля подадената от Alfamicro жалба и осъжда дружеството да заплати на Европейската комисия сумата от 277 849, 93 EUR, заедно с лихви в размер на 26, 88 EUR за всеки ден забава. Alfamicro счита, че Общият съд е трябвало да разгледа делото на основание член 263 ДФЕС, а не на основание член 272 ДФЕС. От друга страна, Alfamicro приема, че Комисията, по подобие на Общия съд не е спазила в решението си, което е административно по характер, принципите на пропорционалност, добросъвестност и правна сигурност.

Alfamicro поддържа, че както анализът, така и контекстът на писмото на Комисията от 28 октомври 2014 г. показват, че това писмо представлява административен акт, т.е административно решение. Смисъл на писмото, обстоятелството, че се основава на доклад на Сметната палата и това, че Комисията е отделила заключенията от доклада от всички останали споразумения, по които жалбоподателят е страна и прихващанията, осъществени от Комисията, всичко това говори за наличието на административно решение. Решението на Общия съд, което отразява тълкуването, че подадената жалба е насочена срещу установителния характер на решението, а не представлява обжалване на административен акт, сериозно ограничава правото на защита на жалбоподателя. В допълнение към това Alfamicro поддържа, че Общият съд сериозно е нарушил принципа на равнопоставеност на страните и принципа на договорно равновесие.

Намалявайки с повече от 93% отпусната субсидията жалбоподателя, Комисията не е приела подходящи мерки, каквито предвижда споразумението за субсидиране, като по този начин е нарушила принципа на пропорционалност. Като не е санкционирал това поведение на Комисията, общият съд не е спазил и е накърнил принципа на пропорционалност. Впрочем, когато Комисията предприеме неподходящи и произволни мерки вместо дължимите подходящи мерки, това води до правна несигурност. Като е потвърдил валидността на това поведение на Комисията, Общият съд също не е спазил принципа на правна сигурност.

____________