Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2018 společností Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 14. listopadu 2017 ve věci T-831/14, Alfamicro v. Komise

(Věc C-14/18 P)

Jednací jazyk: portugalština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (zástupci: G. Gentil Anastácio a D. Pirra Xarepe, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2017 ve věci T-831/14.

Vrátit věc Tribunálu, aby rozhodl v souladu s článkem 263 SFEU.

Uložit Evropské komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Společnost Alfamicro nesdílí postoj Tribunálu, který zamítl její žalobu a uložil jí zaplatit Evropské komisi částku 277 849,93 eur a příslušné úroky z prodlení ve výši 26,88 eur za každý den. Společnost Alfamicro má za to, že Tribunál měl rozhodnout o žalobě s ohledem na článek 263 SFEU a nikoli článek 272 SFEU. Dále má společnost Alfamicro za to, že Komise, která podporuje postoj Tribunálu, v rozhodnutí, které je správní povahy, nedodržela zásadu proporcionality, zásadu jednání v dobré víře a zásadu právní jistoty.

Společnost Alfamicro má za to, že jak analýza, tak kontext dokumentu Komise ze dne 28. října 2014 ukazují, že jde o rozhodovací správní akt, tedy o správní rozhodnutí. Jeho znění, skutečnost, že se zakládá na auditu Účetního dvora, okolnost, že Komise extrapoluje závěry auditu na všechny ostatní dohody uzavřené žalobkyní, a náhrada nařízená Komisí ukazují na existenci správního rozhodnutí. Rozsudek Tribunálu, který odráží postoj, že podaná žaloba je žaloba na určení a nikoli žaloba na neplatnost správního rozhodnutí, vážně poškozuje právo žalobkyně na obhajobu. Společnost Alfamicro rovněž tvrdí, že Tribunál vážně porušil zásadu rovnosti stran a zásadu rovnováhy smluvních stran.

Snížením grantu poskytnutého žalobkyni o více než 93 % Komise nepřijala vhodná opatření, jak ukládá grantová dohoda, a tím porušila zásadu proporcionality. Potvrzením tohoto úkonu Komise nedodržel Tribunál zásadu proporcionality, která tím byla porušena. Navíc, jelikož Komise, která měla přijmout vhodná opatření, přijala nevhodná a svévolná opatření, neexistuje právní jistota. Tribunál rovněž nedodržel zásadu právní jistoty, neboť podpořil takový úkon Komise.

____________