Language of document :

Appel iværksat den 5. januar 2018 af Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 14. november 2017 i sag T-831/14, Alfamicro mod Kommissionen

(Sag C-14/18 P)

Processprog: portugisisk

Parter

Appellant: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da (ved abogados G. Gentil Anastácio og D. Pirra Xarepe)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom i sag T-831/14 af 14. november 2017 ophæves.

Sagen hjemvises til Retten med henblik på, at der træffes afgørelse i overensstemmelse med artikel 263 TEUF.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale alle sagsomkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Alfamicro er ikke enig i Rettens konklusion om at frifinde Kommissionen for Alfamicros påstand og pålægge denne virksomhed at betale Europa-Kommissionen 277 849,93 EUR med renter af 26,88 EUR pr. dags forsinkelse. Efter Alfamicros opfattelse skulle Retten have truffet afgørelse i sagen i henhold til artikel 263 TEUF og ikke i henhold til artikel 272 TEUF. Endvidere er det Alfamicros opfattelse, at Kommissionen, som støttet at Retten, ikke opfyldte proportionalitetsprincippet, princippet om god tro eller retssikkerhedsprincippet i sin afgørelse, som er af administrativ karakter.

Efter Alfamicros opfattelse kan det ud fra såvel en analyse af Kommissionens skrivelse af 28. oktober 2014 som den sammenhæng, denne indgår i, klart udledes, at skrivelsen er en administrativ akt, der har karakter af en beslutning, dvs. en administrativ afgørelse. Ordlyden, den omstændighed at den er baseret på en revision fra Revisionsretten, det forhold at Kommissionen ekstrapolerede revisionskonklusionerne til alle de øvrige aftaler, som appellanten har indgået, og de erstatninger, som Kommissionen gav, taler for, at der er tale om en administrativ afgørelse. Rettens afgørelse, som afspejler, at Retten anser det anlagte søgsmål for at være et anerkendelsessøgsmål og ikke et søgsmål til anfægtelse af den administrative afgørelse, udgør en alvorlig tilsidesættelse af princippet om lighed mellem parterne og princippet om kontraktmæssig ligevægt.

Kommissionen træf ikke passende foranstaltninger som foreskrevet i tilskudsaftalen, da den reducerede det tilskud, som appellanten havde fået tildelt, med mere end 93%, og Kommissionen tilsidesatte herved proportionalitetsprincippet. Ved at anerkende Kommissionens handling har Retten ikke taget hensyn til proportionalitetsprincippet, som derfor er blevet tilsidesat. Såfremt Kommissionen, som skulle træffe passende foranstaltninger, traf uhensigtsmæssige og vilkårlige foranstaltninger, foreligger der endvidere ingen retssikkerhed. Heller ikke Retten har overholdt retssikkerhedsprincippet, idet den har støttet Kommissionen i denne handling.

____________