Language of document :

Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da 5. jaanuaril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 14. novembri 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-831/14: Alfamicro versus komisjon

(kohtuasi C-14/18 P)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Apellant: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da (esindajad: advokaadid G. Gentil Anastácio ja D. Pirra Xarepe)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 14. novembri 2017. aasta otsus kohtuasjas T-831/14.

saata asi Üldkohtusse tagasi otsuse tegemiseks kooskõlas ELTL artikliga 263.

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Alfamicro ei ole nõus seisukohaga, millele asus Üldkohus, kes jättis rahuldamata selle ettevõtja esitatud hagi ja mõisis temalt Euroopa Komisjoni kasuks välja 277 849,93 eurot, millele lisandub intress 26,88 eurot iga viivitatud päeva eest. Alfamicro arvates oleks Üldkohus pidanud hagi lahendama ELTL artikli 263, mitte ELTL artikli 272 alusel. Veel leiab Alfamicro, et komisjon, kelle seisukohta Üldkohus toetab, ei järginud oma otsuses, mis on laadilt haldusotsus, proportsionaalsuse, hea usu ja õiguskindluse põhimõtteid.

Alfamicro arvates nähtub komisjoni 28. oktoobri 2014. aasta kirja analüüsist ja kontekstist, et see on otsust sisaldav haldusakt, see tähendab haldusotsus. Sellele, et tegemist on haldusotsusega, viitavad selle sõnastus, tõsiasi, et see rajaneb kontrollikoja auditil, asjaolu, et komisjon ekstrapoleerib auditi järeldused kõikidele muudele hageja sõlmitud kokkulepetele, ja komisjoni tasaarveldusmeetmed. Üldkohtu otsus, mis rajaneb seisukohal, et esitatud hagi on deklaratiivne, mitte aga haldusotsuse tühistamise hagi, piirab oluliselt hageja kaitseõigusi. Samuti väidab Alfamicro, et Üldkohus rikkus oluliselt poolte võrdsuse põhimõtet ja lepingulise tasakaalu põhimõtet.

Vähendades hagejaga läbi räägitud toetust üle 93%, ei võtnud komisjon sobivaid meetmeid, nagu nägi ette toetusleping, ning rikkus seeläbi proportsionaalsuse põhimõtet. Kinnitades komisjoni sellist teguviisi, ei järginud Üldkohus proportsionaalsuse põhimõtet, mida on seega rikutud. Lisaks, kuna komisjon, kes pidi võtma sobivad meetmed, võttis põhjendamatuid ja meelevaldsed meetmed, ei ole ka õiguskindlust. Ka Üldkohus ei järgi õiguskindluse põhimõtet, kuna ta toetab komisjoni teguviisi.

____________