Language of document :

Valitus, jonka Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda on tehnyt 5.1.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-831/14, Alfamicro v. komissio, 14.11.2017 antamasta tuomiosta

(asia C-14/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Valittaja: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (edustajat: asianajajat G. Gentil Anastácio ja D. Pirra Xarepe)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-831/14 14.11.2017 antama tuomio on kumottava

asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta asia ratkaistaan SEUT 263 artiklan mukaisesti

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Alfamicro ei ole tyytyväinen unionin yleisen tuomioistuimen tuomioon, jossa Alfamicron nostama kanne hylättiin ja Alfamicro velvoitettiin maksamaan Euroopan komissiolle 277 849, 93 euron määrä sekä viivästyskorkona 26,88 euroa viivästyspäivää kohti. Alfamicro katsoo, että unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt arvioida kannetta SEUT 263 artiklan eikä SEUT 272 artiklan perusteella. Toiseksi Alfamicro väittää, ettei komissio noudattanut päätöksessään, joka on luonteeltaan hallintopäätös, suhteellisuusperiaatetta, vilpittömän mielen periaatetta eikä oikeusvarmuuden periaatetta – minkä unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi.

Alfamicro katsoo, että komission 28.10.2014 lähettämän kirjeen analyysistä ja asiayhteydestä ilmenee, että tällainen kirje muodostaa päätösluonteisen hallinnollisen toimen eli hallintopäätöksen. Kirjeen sanavalinnat, se, että se liittyy tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen, se, että komissio ulotti tarkastuksen tulokset koskemaan kaikkia muita sopimuksia, joissa kantaja on sopimuspuolena, sekä komission maksamat korvaukset, kaikki viittaavat siihen, että kyseessä on hallintopäätös. Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, joka heijastelee sen käsitystä siitä, että kanne on luonteeltaan toteamiskanne eikä hallintopäätöksen kumoamiskanne, rajoittaa vakavasti kantajan puolustautumisoikeuksia. Lisäksi Alfamicro katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi vakavasti asianosaisten yhdenvertaisuusperiaatetta ja sopimussuhteen tasapainon periaatetta.

Kun komissio poisti yli 93 prosenttia kantajalle myönnetystä tuesta, se ei toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä tukisopimuksen edellyttämällä tavalla ja loukkasi näin suhteellisuusperiaatetta. Kun unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi komission tällaisen toiminnan, se ei kunnioittanut vaan loukkasi suhteellisuusperiaatetta. Sen lisäksi, että komissio, jonka olisi pitänyt toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, toteutti epäasianmukaisia ja mielivaltaisia toimenpiteitä, oikeusvarmuutta ei ole kunnioitettu. Kun unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi komission tällaisen toiminnan, se ei kunnioittanut oikeusvarmuuden periaatetta.

____________