Language of document :

Žalba koju je 5. siječnja 2018. podnio Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda, protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 14. studenoga 2017. u predmetu T-831/14, Alfamicro protiv Komisije

(predmet C-14/18 P)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Žalitelj: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (zastupnici: G. Gentil Anastácio i D. Pirra Xarepe, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Tribunal od 14. studenoga 2017., donesenu u predmetu T-831/14;

vrati predmet Općem sudu radi donošenja odluke u skladu s člankom 263 UFEU-a;

naloži Europskoj komisiji snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Alfamicro ne dijeli stajalište Općeg suda koji je odbio njegovu tužbu i naložio mu da Europskoj komisiji plati iznos od 277 849,93 eura, uvećan za odgovarajuće kamate, odnosno 26,88 eura po danu zakašnjenja. Alfamicro smatra da je Opći sud o tužbi trebao odlučiti oslanjajući se na članak 263. UFEU-a, a ne na članak 272. UFEU-a. S druge strane, Alfamicro smatra da Komisija, čije stajalište podupire Opći sud, u svojoj odluci, koja je upravne prirode, nije poštovala načela proporcionalnosti, dobre vjere i pravne sigurnosti.

Alfamicro smatra da je iz analize i konteksta Komisijina dopisa od 28. listopada 2014. razvidno da je taj dopis upravni akt koji predstavlja odluku, odnosno upravna odluka. Način na koji je ona sastavljena, činjenica da se temelji na revizorskom izvješću Revizorskog suda, okolnost da je Komisija zaključke iz revizorskog izvješća primijenila na sve ostale sporazume koje je sklopio žalitelj i Komisjini prijeboji upućuju na postojanje upravne odluke. Presuda Općeg suda, koja odražava njegovo stajalište o deklaratornom karakteru podnesene tužbe, a ne o tužbi za poništenje upravne odluke, predstavlja tešku povredu žaliteljeva prava obrane. Usto, Alfamicro tvrdi da je Opći sud počinio tešku povredu načela jednakosti stranaka i načela ugovorne ravnoteže.

Time što je bespovratna sredstva dodijeljena tužitelju smanjila za više od 93 %, Komisija nije poduzela prikladne mjere, kako je bilo propisano sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava, čime je povrijedila načelo proporcionalnosti. Potvrđujući takvo Komisijino postupanje, Opći sud nije poštovao načelo proporcionalnosti, a samim time ga je i povrijedio. Osim toga, to što je Komisija, koja je umjesto prikladnih, poduzela neprikladne i arbitrarne mjere, dovelo je do nepostojanja pravne sigurnosti. Ni Opći sud nije poštovao načelo pravne sigurnosti time što je podupro takvo Komisijino postupanje.

____________