Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 5 januari 2018 door Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 14 november 2017 in zaak T-831/14, Alfamicro / Commissie

(Zaak C-14/18 P)

Procestaal: Portugees

Partijen

Rekwirante: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (vertegenwoordigers: G. Gentil Anastácio en D. Pirra Xarepe, advocaten)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

Vernietiging van het arrest van het Gerecht van 14 november 2017 in zaak T-831/14.

Terugverwijzing van de zaak naar het Gerecht voor een uitspraak overeenkomstig artikel 263 VWEU.

Verwijzing van de Europese Commissie in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Alfamicro komt op tegen de uitspraak van het Gerecht waarbij het door haar ingestelde beroep is verworpen en zij is veroordeeld tot betaling aan de Europese Commissie van het bedrag van 277 849,93 EUR, vermeerderd met een bedrag ter hoogte van 26,88 EUR vertragingsrente per dag. Volgens Alfamicro had het Gerecht uitspraak moeten doen op basis van artikel 263 VWEU en niet op basis van artikel 272 VWEU. Voor het overige betoogt Alfamicro dat de Commissie, evenals het Gerecht, in haar besluit – een bestuurlijk besluit – de beginselen van evenredigheid, goede trouw en rechtszekerheid niet in acht heeft genomen.

Alfamicro betoogt dat zowel uit de analyse als uit de context van de brief van de Commissie van 28 oktober 2014 blijkt dat die brief een besluitvormende bestuurlijke handeling, dat wil zeggen een bestuurlijk besluit, vormt. De bewoordingen ervan, het feit dat zij is gebaseerd op een onderzoek door de Rekenkamer, het feit dat de Commissie de conclusies van dat onderzoek heeft geprojecteerd op alle andere overeenkomsten waarbij rekwirante partij was en de door de Commissie gevorderde vergoedingen wijzen erop dat het hier een bestuurlijk besluit betreft. De uitspraak van het Gerecht, waaruit blijkt dat het Gerecht het ingestelde beroep beschouwt als een beroep tot vaststelling en niet als een beroep tot nietigverklaring van een bestuurlijk besluit, doet ernstig afbreuk aan de rechten van verweer van rekwirante. Voorts is Alfamicro van oordeel dat het Gerecht het beginsel van gelijkheid van partijen en het beginsel van contractueel evenwicht in ernstige mate heeft geschonden.

Door de aan rekwirante toegezegde steun met meer dan 93 % te verlagen heeft de Commissie niet alle maatregelen getroffen waartoe zij volgens de overeenkomst gehouden was en heeft zij dus het evenredigheidsbeginsel geschonden. Door dat handelen van de Commissie niet af te keuren heeft het Gerecht het evenredigheidsbeginsel niet geëerbiedigd en dus geschonden. Wanneer de Commissie maatregelen treft die niet passend zijn en arbitrair, leidt dat tot een gebrek aan rechtszekerheid. Door het handelen van de Commissie goed te keuren heeft het Gerecht dus ook het beginsel van rechtszekerheid geschonden.

____________