Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 14 listopada 2017 r. w sprawie T-831/14, Alfamicro / Komisja, wniesione w dniu 5 stycznia 2018 r. przez Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda.

(Sprawa C-14/18 P)

Język postępowania: portugalski

Strony

Wnoszący odwołanie: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (przedstawiciele: G. Gentil Anastácio i D. Pirra Xarepe, adwokaci)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie wyroku Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. wydanego w sprawie T-831/14.

Przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania w rozumieniu art. 263 TFUE.

Obciążenie Komisji Europejskiej wszystkimi kosztami.

Zarzuty i główne argumenty

Alfamicro nie zgadza się z rozumowaniem Sądu, który uznał za nieuzasadnioną skargę wniesioną przez Alfamicro, nakazując jej zapłatę na rzecz Komisji Europejskiej kwoty 277 849, 93 EUR powiększonej o 26, 88 EUR odsetek za każdy dzień zwłoki. Alfamicro uważa, że Sąd powinien orzekać w sprawie skargi na podstawie art. 263ºTFUE, a nie na podstawie art. 272º TFUE. Uważa ona bowiem, że Komisja za przyzwoleniem Sądu nie przestrzegała w swojej decyzji, która ma charakter decyzji administracyjnej, zasad proporcjonalności, dobrej wiary, pewności prawa.

Alfamicro przyjmuje, że zarówno ocena jak i kontekst decyzji Komisji z dnia 28 października 2014 r. świadczą o tym, że taka decyzja stanowi decyzyjny akt administracyjny, tzn. decyzję administracyjną. Sposób, w jaki została ona sformułowana, okoliczność, iż opiera się ona na audycie Trybunału Obrachunkowego, fakt, że Komisja poszerzyła wnioski z audytu na pozostałe umowy, w których skarżąca jest kontrahentem, kompensaty, jakich dokonała Komisja, wskazują na to, że chodzi o decyzję administracyjną. Wyrok sądu odzwierciedla stanowisko Trybunału w tym znaczeniu, że przyznaje ono wniesionej skardze charakter skargi o stwierdzenie, a nie charakter skargi zaskarżającej decyzję administracyjnej, i w sposób poważny ogranicza prawo do obrony skarżącej. Dodatkowo Alfamicro uważa, że Sąd w sposób poważny naruszył zasadę równości stron i zasadę równowagi w umowach.

Obniżając o ponad 93% przyznaną skarżącej subwencję, Komisja nie podjęła adekwatnych środków, do czego zobowiązywała umowa subwencyjna, naruszając w tem sposób zasadę proporcjonalności. Zgadzając się z takim zachowaniem Komisji Sąd nie przestrzega i narusza zasadę proporcjonalności. Poza tym, o ile Komisja, pomimo że powinna podjąć adekwatne środki podjęła środki nieadekwatne, arbitralne, naruszyła ona pewność prawa. Zgadzając się z takim działaniem Komisji, również Sąd narusza zasadę pewności prawa.

____________