Language of document :

Odvolanie podané 5. januára 2018: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 14. novembra 2017 vo veci T-831/14, Alfamicro/Komisia

(vec C-14/18 P)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, L.da (v zastúpení: G. Gentil Anastácio a D. Pirra Xarepe, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu zo 14. novembra 2017 vo veci T-831/14,

vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol v súlade s článkom 263 ZFEÚ,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Spoločnosť Alfamicro nesúhlasí so závermi Všeobecného súdu, ktorý zamietol jej žalobu a uložil jej povinnosť zaplatiť Európskej komisii sumu 277 849,93 eura zvýšenú o úroky z omeškania vo výške 26,88 eur za každý deň omeškania. Spoločnosť Alfamicro sa domnieva, že Všeobecný súd mal rozhodnúť o žalobe s ohľadom na článok 263 ZFEÚ a nie článok 272 ZFEÚ. Ďalej sa spoločnosť domnieva, že Komisia, ktorá podporuje postoj Všeobecného súdu, vo svojom rozhodnutí, ktoré má správnu povahu, nedodržala zásady proporcionality, dobrej viery a právnej istoty.

Spoločnosť Alfamicro uvádza, že tak analýza, ako aj kontext dokumentu Komisie z 28. októbra 2014, ukazujú, že ide o rozhodovací správny akt, teda o správne rozhodnutie. Jeho znenie, skutočnosť, že sa opiera o audit Dvoru audítorov, skutočnosť, že Komisia extrapoluje závery auditu na všetky ostatné dohody uzatvorené žalobkyňou a náhrada nariadená Komisiou ukazujú na existenciu správnych rozhodnutí. Rozsudok Všeobecného súdu, ktorý odráža postoj, že podaná žaloba je žalobou o určenie a nie žalobou o neplatnosť správneho rozhodnutia, vážne poškodzuje právo žalobkyne na obhajobu. Spoločnosť Alfamicro takisto tvrdí, že Všeobecný súd porušil zásadu rovnosti strán a zásadu rovnováhy zmluvných strán.

Znížením grantu priznaného žalobkyni o viac ako 93 % Komisia neprijala vhodné opatrenia, ako ukladá grantová dohoda, čím porušila zásadu proporcionality. Potvrdením tohto kroku Komisie Všeobecný súd nerešpektoval zásadu proporcionality, ktorá tým bola porušená. Navyše, keďže Komisia, ktorá mala prijať vhodné opatrenia, prijala nevhodné a svojvoľné opatrenia, neexistuje právna istota. Všeobecný súd rovnako nerešpektoval zásadu právnej istoty, keďže podporil takýto krok Komisie.

____________