Language of document :

Pritožba, ki jo je Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. vložila 5. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 14. novembra 2017 v zadevi T-831/14, Alfamicro/Komisija

(Zadeva C-14/18 P)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Pritožnica: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (zastopnika: G. Gentil Anastácio in D. Pirra Xarepe, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2017 v zadevi T-831/14 naj se razveljavi.

Zadeva naj se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da to odloči v skladu s členom 263 PDEU.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Družba Alfamicro se ne strinja s stališčem Splošnega sodišča, ki je zavrnilo njeno tožbo in ji naložilo, da Evropski komisiji plača znesek v višini 277 849,93 EUR, skupaj z obrestmi v višini 26,88 EUR za vsak dan zamude. Družba Alfamicro meni, da bi moralo Splošno sodišče o tožbi odločiti ob upoštevanju člena 263 PDEU, in ne člena 272 PDEU. Poleg tega meni, da Komisija, ki ji je Splošno sodišče pritrdilo, v svojem sklepu, ki ima naravo upravne odločbe, ni upoštevala načel sorazmernosti, dobre vere in pravne varnosti.

Družba Alfamicro meni, da je iz analize in konteksta dopisa Komisije z dne 28. oktobra 2014 razvidno, da je ta dopis upravni akt odločanja, to je upravna odločba. Njegovo besedilo, dejstvo, da temelji na reviziji Računskega sodišča, okoliščina, da je Komisija ugotovitve revizije posplošila na vse ostale sporazume, ki jih je sklenila pritožnica, in nadomestila, ki jih je dodelila Komisija, kažejo na to, da gre za upravno odločbo. Sodba Splošnega sodišča, ki odraža njegovo stališče o tem, da je treba šteti, da je vložena tožba ugotovitvena, in ne tožba zoper upravno odločbo, pomeni resno kršitev pravice pritožnice do obrambe. Družba Alfamicro poleg tega navaja, da je Splošno sodišče resno kršilo načelo enakopravnosti strank in načelo pogodbenega ravnovesja.

Komisija s tem, da je subvencijo, dodeljeno pritožnici, zmanjšala za 93 %, ni sprejela ustreznih ukrepov, kot bi morala v skladu s sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev, s čimer je kršila načelo sorazmernosti. Splošno sodišče, ki je potrdilo to ravnanje Komisije, ni spoštovalo načela sorazmernosti oziroma ga je celo kršilo. Poleg tega, če Komisija, ki bi morala sprejeti ustrezne ukrepe, sprejme neustrezne in samovoljne ukrepe, ni pravne varnosti. Tudi Splošno sodišče, ki je potrdilo to ravnanje Komisije, ni spoštovalo načela pravne varnosti.

____________