Language of document :

Överklagande ingett den 5 januari 2018 av Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 14 november 2017 i mål T-831/14, Alfamicro mot kommissionen

(Mål C-14/18 P)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Klagande: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (ombud: G. Gentil Anastácio och D. Pirra Xarepe, advogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 14 november 2017 i mål T-831/14,

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning i enlighet med artikel 263 FEUF, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Alfamicro anser att tribunalen gjorde fel som ogillade Alfamicros talan och förpliktade bolaget att till kommissionen betala ett belopp på 277 849,93 euro jämte dröjsmålsränta med 26,88 euro per dag till dess betalning skett. Alfamicro gör gällande att tribunalen borde ha prövat talan utifrån artikel 263 FEUF och inte utifrån artikel 272 FEUF. Bolaget gör vidare gällande att kommissionen, vilket godkänts av tribunalen, inte i sitt beslut – som utgör ett förvaltningsbeslut – iakttog principerna om proportionalitet, god tro och rättssäkerhet.

Alfamicro anför att både analysen i kommissionens skrivelse av den 28 oktober 2014 och det sammanhang i vilket skrivelsen avfattades visar att denna skrivelse utgör en förvaltningsakt av beslutskaraktär, det vill säga ett förvaltningsbeslut. Lydelsen i skrivelsen, den omständigheten att den har sin grund i en revision gjort av revisionsrätten, den omständigheten att kommissionen extrapolerat slutsatserna från revisionen till alla andra avtal som klaganden ingått och de kvittningar som kommissionen gjorde, samtliga tyder på att det är fråga om ett förvaltningsbeslut. Tribunalens dom, som återspeglar tribunalens uppfattning att den väckta talan är en fastställelsetalan och inte en talan som angriper ett förvaltningsbeslut, begränsar allvarligt sökandens rätt till försvar. Därtill kommer att tribunalen, enligt Alfamicros uppfattning, allvarligt åsidosatt principen om jämlikhet i medel och principen om balans mellan parterna i ett avtal.

Kommissionens nedsättning av stödet till sökanden med mer än 93 procent utgjorde inte en adekvat åtgärd, vilket är vad kommissionen skulle vidta enligt avtalet. Kommissionen har därigenom åsidosatt proportionalitetsprincipen. Genom att godta kommissionens agerande har tribunalen inte iakttagit, och åsidosatt, proportionalitetsprincipen. Genom att vidta åtgärder som inte var adekvata, i strid med sin skyldighet att vidta adekvata åtgärder, har kommissionen agerat i strid med rättssäkerheten. Genom att godta kommissionens agerande har även tribunalen åsidosatt rättssäkerhetsprincipen.

____________